Missie en visie

Hieronder vindt u de tekst van de missie en visie, zoals die werden geformuleerd in het Beleidsplan 2016-2020 Vrij denken en doen: op weg naar humanisme 2020. In deze missie en visie is nog sprake van HVV (afkorting voor Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging), de naam die de vereniging hanteerde toen het beleidsplan werd geschreven.

Missie

HVV verenigt mensen die vrij en kritisch denken en doen, binnen een moraal zonder goden. HVV vormt en activeert, stimuleert tot dialoog, respect en participatie, en bepaalt mee het maatschappelijk debat. Centraal staat daarbij een duurzaam ontwikkelde en verantwoorde levenskwaliteit, gebaseerd op zelfbeschikking.

Visie

HVV wil via een sterk uitgebouwde, lokaal verankerde sociaal-culturele werking, met hedendaagse middelen en aandacht voor innoverende werkvormen, vrijzinnig humanisten en zoekende mensen argumenten en stimulansen aanreiken om een persoonlijke overtuiging te vormen, de discussie te kunnen onderbouwen, het kritische en creatieve denkvermogen aan te spreken. HVV wil ook in ethische, bio-ethische en morele thema’s mee het maatschappelijke debat voeren, vanuit een emancipatorische instelling en het individuele recht op zelfbeschikking.

De vrijzinnig humanisten van HVV willen daarom:

mensen verenigen

HVV wil zich blijven engageren voor alle mensen, in de meest ruime zin: zonder territoriale begrenzing en met een open cultureel vizier. HVV benadert ieders cultuur respectvol vanuit meerdere invalshoeken.

HVV heeft een gezonde en positieve kijk op de globale wereld. Om een wereldgemeenschap te bouwen zijn de verlichtingsidealen ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ de waarden van waaruit elke vrijzinnig humanist individueel en lokaal handelt.

vrij en kritisch denken en doen …

HVV werkt verder aan een bevrijdende ontvoogdings- en emancipatiebeweging die al begon in het klassieke Griekenland en in een stroomversnelling kwam in het tijdperk van de Verlichting, waarin de mens zich losmaakte van het godsdienstige en politieke autoriteitsdenken.

HVV hanteert hiervoor waarden als kritisch denken, eerbied voor de fysieke, geestelijke, morele en seksuele integriteit van de mens, gelijkberechtiging van alle mensen en morele verantwoordelijkheid voor de anderen en de gemeenschap. Solidariteit en een democratische ingesteldheid zijn vanzelfsprekende waarden.

HVV onderschrijft het vrij onderzoek en de wetenschappelijke methode als instrument om de werkelijkheid te benaderen en verklaren. De wetenschappelijke onderzoeksmethode leidt immers tot geargumenteerde, controleerbare en verifieerbare en bekritiseerbare benaderingen van de werkelijkheid. Wetenschappelijk onderbouwde theorieën vormen de legitieme basis voor de opinievorming. De wetenschappelijke methode gebruikt een duidelijke en ondubbelzinnige taal, is test- en toetsbaar, en zoekt naar objectieve, op feiten gebaseerde verklaringen.

binnen een moraal zonder goden

Het geloof in een godheid is voor een vrijzinnig humanist niet nodig om als een goed mens te leven in een complexe en soms problematische wereld. Gezien de mondiale grote diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen, biedt een atheïstische ethiek de beste garantie om harmonieus samen te leven, met volle respect voor de rechten van de mens. HVV streeft immers naar een maatschappij waarin alle levensbeschouwingen (die de mensenrechten respecteren) met gelijke rechten en plichten kunnen bestaan. HVV participeert daarom in een interlevensbeschouwelijke dialoog met eenieder die de op verdraagzaamheid en wederzijds respect gestoelde spelregels van zo een dialoog onderschrijft.

vormen en activeren, stimuleren tot dialoog, respect en participatie

HVV ontwikkelt op alle niveaus van de vereniging opinievormende activiteiten zoals debatten, discussies, lezingen, colloquia. HVV organiseert en faciliteert ook vorming en activiteiten om de inhoudelijke, organisatorische en activerende vaardigheden van vrijwilligers, beroepskrachten en kaderleden aan te scherpen.

HVV stimuleert de leden om kritisch te zijn over hun eigen denken, om twijfel te aanvaarden en om eigen keuzes te maken, met respect voor de keuzes en opinies van anderen, tenzij die eenzijdig, onethisch, extreem of ongefundeerd zijn.

HVV respecteert de diversiteit en ziet in de dialoog tussen de levensbeschouwingen een middel om een gezamenlijke kern te zoeken. Het respect van de vrijzinnig humanist voor de medemens uit zich in het moreel handelen. HVV respecteert visies die een eigen identiteit opbouwen en ook trouw blijven aan dit geheel van rechten en plichten. Anderzijds nodigt HVV ook andersdenkenden en zoekende mensen met diverse levensbeschouwelijke, culturele en/of etnische achtergronden uit tot dialoog en participatie.

het maatschappelijk debat mee bepalen

HVV wil zich nadrukkelijk profileren in het maatschappelijk debat, met thema’s en opinies die aansluiten bij een vrijzinnig-humanistische visie op mens en maatschappij in het algemeen, en bij het concrete standpuntenprogramma van HVV in het bijzonder. Zo verdedigt HVV het recht op vrije meningsuiting, democratische waarden en verworvenheden, openbaar en pluralistisch onderwijs, het vrij onderzoek, het recht op zelfbeschikking, de neutraliteit en onafhankelijkheid van de overheid met een correcte toepassing van de scheiding tussen kerk en staat en daaruit volgende gelijkberechtiging van alle belanghebbenden in de maatschappij, enz.

HVV ondersteunt en initieert progressieve tendensen naar innovatie, emancipatie en participatie. HVV komt op voor een samenleving waarin de gelijkwaardigheid en de waardigheid van de mens voorop staan. Die waardigheid wordt gerealiseerd door solidariteit en een eerlijke verdeling van kennis, welvaart en macht. HVV wil ook een bruggenbouwer zijn in een superdiverse samenleving en via sociaal-cultureel en maatschappelijk engagement bijdragen tot de sociale cohesie.

een duurzaam ontwikkelde levenskwaliteit

Vanuit zijn visie op evolutie, zijn respect voor een kwalitatief hoogstaand leven en zijn bekommernis voor de medemens en voor toekomstige generaties, wil de vrijzinnig humanist een duurzame en respectvolle visie ontwikkelen op de voorwaarden voor dit leven en de omgeving waarin de mens zijn leven uitbouwt. Daarom draagt de vrijzinnig humanist zorg voor het milieu, voor water, lucht, grondstoffen, schone energie, biodiversiteit en klimaat, en is hij zich bewust van de ecologische voetafdruk van zijn handelingen en zijn levenswijze. De aandacht en zorg voor levenskwaliteit wordt door de vrijzinnig humanist doorgetrokken naar ethisch handelen, op individueel en collectief niveau.

gebaseerd op zelfbeschikking

Voor de vrijzinnig humanist is het recht op zelfbeschikking, met respect voor de integriteit en de rechten van de ander, een van de belangrijkste uitgangspunten en waarden. Het individu heeft het recht om binnen de contouren van democratie, mensenrechten en respect voor en solidariteit met de ander, vrij en autonoom te beslissen en zijn eigen lot in handen te nemen. HVV verdedigt de ethische consequenties die daaruit voortvloeien, met name op het vlak van belangrijke (bio-)ethische beslissingen en dilemma’s.