Zorgplanning

We raden iedereen aan om in een voldoende vroeg stadium de juiste informatie in te winnen over de voorafgaande zorgplanning m.b.t. het levenseinde. Wie goed geïnformeerd is, kan dan op een weloverwogen manier beslissen welke stappen hij of zij van tevoren kan ondernemen en welke documenten er eventueel kunnen worden ingevuld. Onze medewerkers kunnen u daarover correct informeren en u begeleiden bij de te volgen procedure. Indien nodig of wenselijk kunnen wij u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening (zoals LEIF, het LevensEinde InformatieForum, www.leif.be).

Vandaag bestaan er vijf wettelijke documenten betreffende het levenseinde:

1. de voorafgaande negatieve wilsverklaring
2. de voorafgaande wilsverklaring euthanasie
3. de verklaring voor orgaandonatie
4. de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
5. het document betreffende het lichaam schenken aan de wetenschap.

Als u deze documenten invult, kunnen (moeten) artsen en zorgverleners in een later stadium rekening houden met uw wensen, ook in het geval u zelf niet langer wilsbekwaam bent en/of u zichzelf niet langer kunt uitdrukken.

Deze voorafgaande wilsverklaringen kunt u downloaden via de onderstaande link:
http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/voorafgaande-zorgplanning/

U kunt hierover ook het LEIFblad raadplegen, een praktische en duidelijke gids over het levenseinde en de wetgeving terzake: http://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/leifblad/

Hulp bij het opstellen van de wilsverklaringen

Bij het Humanistisch Verbond kunt u terecht voor het correct opstellen van uw wilsverklaring(en): de voorafgaande negatieve wilsverklaring (waarin u aangeeft welke medische handelingen u in bepaalde omstandigheden niet meer wenst) en de voorafgaande wilsverklaring euthanasie.

Wanneer spreken we over euthanasie?

Euthanasie is “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”. De ander, dat is een arts. Een behandeling stopzetten of niet starten is geen euthanasie. De arts is verplicht de weigering van de patiënt te respecteren. Als een arts de pijn van een patiënt probeert te verlichten met steeds zwaardere middelen (opdrijven van de pijn- en/of symptoombestrijding) die als neveneffecten hebben dat ze het leven verkorten, is er geen sprake van euthanasie. Hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging zijn ook geen euthanasie.

Wie komt in aanmerking voor een euthanasieaanvraag?
  • De aanvrager is meerderjarig (18 jaar) of een ontvoogde minderjarige die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van het verzoek;
  • Op 13 februari 2014 keurde de plenaire vergadering van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goed tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken;
  • Het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald, en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk;
  • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Wie in aanmerking komt, kan schriftelijk laten weten euthanasie te willen, dit is het verzoek tot euthanasie.

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie

Sinds 2002 laat België dus onder bepaalde voorwaarden euthanasie toe. Een van die voorwaarden is het correct invullen van het wettelijk document ‘wilsverklaring inzake euthanasie’.

Dit formulier is van toepassing wanneer de verzoeker zich (in een latere levensfase) in een onomkeerbare situatie bevindt. Concreet betekent dit dat de verzoeker niet meer bij volle bewustzijn is of niet meer in staat is om zelf euthanasie aan te vragen.

Het Humanistisch Verbond geeft u informatie over het invullen van het document en biedt u de gelegenheid die wilsverklaring te registreren. U krijgt dan als verzoeker een bevestigingsbrief en een kaartje waarop staat dat u de wilsverklaring inzake euthanasie hebt geregistreerd. Dit kunt u bewaren bij uw identiteitskaart. Een wilsverklaring wordt opgesteld in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen. Minstens een van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden.

Elke wilsverklaring is momenteel bij wet maar vijf jaar geldig, en de gemeentes zorgen momenteel niet voor herbevestiging. Daarom raden wij u aan een extra kopie te vragen van de registratie aan de ambtenaar en die aan het Humanistisch Verbond te bezorgen. Dan maken wij voor u een dossier op bij ons. U kunt via ons namelijk wel tijdig en kosteloos de herbevestiging van uw registratie regelen.

De LEIFkaart

Een handig hulpmiddel voor eventuele medische noodgevallen, is de LEIFkaart, een plastic kaart die duidelijk vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. U kunt de kaart bewaren in uw portefeuille, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met uw wettelijke wilsverklaringen.

De LEIFkaart kunt u aanvragen via http://leif.be/leifkaart/

Info en contact

Voor alle informatie over de problematiek van het levenseinde en de voorafgaande zorgplanning, kunt u terecht bij educatief medewerker Laura Michiels, laura.michiels@humanistischverbond.be, of bij het nationaal secretariaat, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32.