Kerkuittreding

Steeds vaker willen mensen die als baby christelijk (katholiek) gedoopt zijn dat nu ongedaan laten maken omdat het niet in overeenstemming is met hun morele en/of levensbeschouwelijke opvattingen en zij liever geen deel meer uitmaken van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Wie uit de rooms-katholieke kerk wil treden of zich wil laten 'ontdopen', zoals dat in populair taalgebruik heet, hoeft enkel de onderstaande standaardbrief over te nemen en op te sturen naar het bisdom van de plaats waar hij of zij gedoopt is.

De adressen van de bisdommen zijn:

  • Bisdom Antwerpen - Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen
  • Bisdom Brugge - Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
  • Bisdom Gent - Bisdomplein 1, 9000 Gent
  • Bisdom Hasselt - Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt
  • Aartsbisdom Mechelen-Brussel - Wollemarkt 15, 2800 Mechelen
  • Diocèse de Liège - Rue de l’Evêché 25, 4000 Liège
  • Diocèse de Namur - Rue de l’Evêché 1, 5000 Namur
  • Diocèse de Tournai - Place de l’Evêché 1, 7500 Tournai

Of voor wie gedoopt werd binnen het militaire ordinariaat (dus door een legeraalmoezenier):

Algemene Directie Human Resources
Divisies Coördinatie en Evaluatie & Personeel
Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand
Katholieke Aalmoezeniersdienst
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat 1, 1120 Brussel


Voorbeeldbrief kerkuittreding

Aan bisdom.........................................     (= Het bisdom van de plaats waar men zijn/haar doopsel heeft ontvangen.)       (plaats)...................................................., (datum)...................

Betreft: Uittredingsaanvraag

Geachte heer/mevrouw

Mag ik U verzoeken administratief het nodige te doen om mijn uittreding te acteren:

'(naam en voornaam) .........................................................................................,
geboren te .............................................. (geboorteplaats) op ........................... (geboortedatum).

en gedoopt te .............................................................. (parochiekerk of materniteit en adres)
toen hij/zij woonde te ....................................................................................... (vroegere woonplaats)

heeft weloverwogen en duurzaam beslist uit de rooms-katholieke kerk te treden.'

Ik weet dat deze uittreding geen enkel gevolg heeft op vlak van de betoelaging van de rooms-katholieke kerk door de overheid, maar wens toch uit te treden om op geen enkele wijze meer bij deze kerk betrokken te worden (bv. toediening sacramenten).

In toepassing van de GDPR verzoek ik u mijn gegevens volledig te schrappen uit het doopregister.
Mag ik u vragen mij over de ontvangst van dit schrijven te berichten met vermelding van de datum van mijn uittreding.

Met vriendelijke groeten

(naam en voornaam)
(huidige verblijfplaats)


Een pdf-versie van deze brief kunt u hier downloaden.

Info en contact

Nationaal secretariaat Humanistisch Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32